RD KOMEX s.r.o.

Lipovská ul., 790 01 Jeseník; Tel: 584 411 306; Fax: 584 450 210; Mob: 737 241 380, 602 766 380, E-mail: rdkomex@iol.cz

Rekonstrukce a opravy
domů typu OKAL
"OKALU prostě rozumíme" 654rekonstrukcí 24let zkušeností

 • Stanislav Zbranek RD KOMEX
 • Stanislav Zbranek RD KOMEX
 • Stanislav Zbranek RD KOMEX
 • Stanislav Zbranek RD KOMEX
Úvod Základová deska

Základová deska

SPECIFIKACE SPODNÍ STAVBY (ÚLOŽNÉ DESKY)

VLASTNÍ VÝSTAVBA ÚLOŽNÉ DESKY - dle vzorového projektu RD Rýmařov
          
Firma RD Rýmařov provádí zemní práce v základním nacenění pro zakládání maximálně ve 3. třídě těžitelnosti zeminy se svažitostí max 1%. V případě zhoršení základových poměrů budou zemní práce prováděné v zemině nad tuto třídu považovány za vícepráce a budou doúčtovány v plné výši.

Stejně bude posuzována změna geologických poměrů majících vliv na složitost a náročnost zakládání stavby. 
Zejména se jedná o: 
   - změnu únosnosti základové spáry
   - změna hladiny spodní vody
   - výskyt starých stavebních objektů, nebo jejich částí a následné uložení suti
   - výskyt povrchových vod s nutným odvodněním drenáží
   - svažitý terén nad 1%, vícepráce s výkopovými pracemi, přemístění hmot apod.

Všechny tyto změny mají za následek změnu rozsahu nebo systému zakládání. V základní ceně je úložná deska pro daný typ domu v provedení dle vzorového projektu RD Rýmařov s výškou horní hrany 30 cm nad upraveným terénem, tepelná izolace po obvodu soklu základu polystyrenem XPS 30-50mm s povrchovou úpravou na viditelných částech Alfadekorem.
        
V ceně úložné desky jsou přípojky inženýrských sítí a kanalizace od hrany základové desky do vzdálenosti 2,5m. Vzdálenost přípojek nad 2,5m bude zákazníkovi doúčtována dle ceníku RD Rýmařov.
Součástí dodávky RD Rýmařov jsou přípojky dešťové kanalizace v hloubce 1m materiál plast PVC KG 125, splašková kanalizace v hloubce 1m materiál plast PVC KG 150, elektropřípojka v hloubce 0,7m včetně signalizačního pásu materiál 4Bx10 CYKY (v případě elektrokotle ještě CYKY J 3x1,5), vodovodní přípojka v hloubce 1,2m materiál PE HDPE 100 + chránička DN 100. Veškeré přípojky v pískovém obsypu. Případné úpravy přípojek plynoucí z projektové dokumentace budou doúčtovány dle ceníku RD Rýmařov.
V rozsahu přípojek nejsou zohledněny revizní a vstupní šachty, vsakovací jímky, retenční nádrže apod.
         
Dešťová kanalizace je součástí dodávky úložné desky v délce potrubí 2,5m od lapačů střešních splavenin (gaigru), které jsou také součástí dodávky. Potrubí dešťové kanalizace nutné pro dopojení nad délku 2,5m bude doúčtována dle ceníku RD Rýmařov.
                                                                                                  
Zemnící páska pro hromosvod je součástí dodávky. 
 
Ve standardu dodávky spodní stavby je provedení vodorovné hydroizolace proti zemní vlhkosti ve skladbě 1x Bitagit 40 MINERAL (plnoplošně nataven). Pokud bude z výsledku měření půdního radonu plynout nutnost provádění protiradonových opatření, bude cena za tyto práce doúčtována dle ceníku RD Rýmařov. 

Součástí standardní dodávky základové desky není:

 • okapový chodník, jeho provedení za příplatek
 • přístupové chodníky k domu včetně obrubníků
 • zpevnění příjezdové komunikace ke stavbě zajistí zákazník, do termínu zahájení výstavby úložné desky
 • odstavné plochy na auto
 • dovoz zeminy pro přípravné zemní práce pod základovou desku na srovnání stávajícího terénu na kótu HTÚ (hrubých terénních úprav) a odvoz přebytečného výkopku
 • oplocení pozemku
 • komínové těleso
 • vodoměr, elektroměr, plynoměr včetně osazení a revize

Dopojení přípojek inženýrských sítí na obecní sítě zajištuje stavebník po dohodě se stavbyvedoucím v průběhu výstavby, nebo po jeho předávce investorovi.             

Připravenost: zajišťuje zákazník

 • Pozemek pro provádění úložné desky je řádně zaměřen a vytyčen dle geometrického plánu s uvedením parcel.
 • Inženýrské sítě jsou přivedeny na hranu pozemku, označeny a jsou známa místa napojení na příslušné inženýrské sítě.
 • Je doložena skladba terénu dle třídy těžitelnosti zeminy (geologický průzkum).
 • Je zpracována dokumentace polohového a výškového usazení domu (úložné desky) na pozemku.
 • Stavebník doloží příslušným stavebním úřadem potvrzenou a pravomocně schválenou projektovou dokumentaci dle které se má stavba provádět.    
 • Provedení inženýrských sítí od hrany úložné desky k hlavním přípojkám na hraně parcely (voda, elektro, kanalizace, dešťová kanalizace) - osazení do terénu.
 • Měření půdního radonu není součástí dodávky RD Rýmařov. Zajišťuje a objednává stavebník.

RD Rýmařov zpracuje dokumentaci

 • výkres úložné desky
 • řez úložnou deskou a základovými pasy                                                         
 • plyn - ostatní média
   

Při realizaci základové desky firmou RD Rýmařov s.r.o. není možno tuto částku za základovou desku připočítat k ceně za dům pro získání případných slev.

Kontakt
Formulář

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies
Doporucujeme: Firma Dusla s.r.o. je významný dodavatel svářečských, zámečnických, opravných a montážních prací. Hlavní činností jsou zámečnické práce, kovovýroba a opravy přepravníků. Nabízíme vám montáž a servis plastových, plastohliníkových i dřevohliníkových oken Internorm, ale také vchodové dveře nebo okna se zabudovanou žaluzií. Dřevěná eurookna – okna, která šetří energii, vynikají z hlediska estetické i technické úrovně a v neposlední řadě jejich konstrukce umožňuje zhotovit okna jakéhokoliv atypického tvaru Česká společnost HOZ Holub s.r.o. nabízí pronájem stavebních strojů se zaměřením především na stavební výtahy, pracovní plošiny a závěsné lávky.